dilluns, 14 de maig de 2018

PRÀCTIQUES ALUMNES U.VIC

BONES,
Us faig arribar les unitats didàctiques aplicades pels alumnes de la Universitat de Vic en condició de pràctiques d'aquest curs.


UP KIN BALLKINA BOLA!!!
En aquesta unitat didàctica vull  donar a conèixer un esport, el kin ball, poc practicat en les classes d’ educació física. Vull fomentar el treball en equip, el respecte i que a traves de l’ autonomia i iniciativa personal assolir uns coneixements bàsics i unes habilitats suficients per practicar el kin ball. La unitat didàctica esta formada per vuit sessions de les quals la primera sessió serà teòrica i la resta pràctiques.
En les primeres sessions es faran activitats per tal de que els alumnes adquireixin uns coneixements bàsics sobre la tècnica, la tàctica i la normativa de l’esport.
En els segon bloc de sessions es realitzarà un torneig on es formaran diferents equips que hauran de competir uns contra els altres acceptant la normativa i buscant una posada en pràctica les habilitats adquirides en les primeres sessions. Tot i que s’avaluarà el grau d’implicació amb l’equip i amb l’activitat, deixant de banda rendiment individual de l’alumne en la competició.
El currículum ens dona quatre grans blocs de continguts, escolliré el de jocs i esports amb la intenció de trencar amb els esports més practicats en la societat actual, per aquesta raó he escollit el kin ball, un esport desconegut per tots els membres del grup classe.
La innovació proposada es per addició ja que busco ampliar el ventall d’esports d’equip.  Incorporo un esport que si no el practiquéssim en l’àmbit de l’ educació física seria difícil que els alumnes tinguessin l’oportunitat de conèixer-lo.
  • Rojas Pedregosa, Pedro (2009). Juegos cooperativos para el Kin-Ball. Sevilla: Wanceulen.

1.3 Context

1.3.1 Centre

Aquesta UD la portaré a terme al centre de secundaria EDN Navàs. Un centre que no disposa d’un pavelló amb les mides necessàries per poder dur a terme  les sessions pràctiques de la meva UD. Per aquest motiu les sessions pràctiques les portaré a terme al pati de l’escola amb l’inconvenient de que si algun dia la metodologia no acompanya la sessió no es podrà portar a terme amb normalitat.

1.3.2 Alumnat

Conjuntament amb el meu tutor de practiques em cregut oportú portar a terme aquesta UD amb els alumnes de 4t ESO. En aquest curs hi ha dos línia, en el grup A tenim 24 alumnes i en el grup B en tenim 22. Com a consideracions a tenir en compte és que són grups molt moguts en que es formen petits grupets , alguns d’ells en moments determinats els costà treballar i estar concentrats en el que han de fer.

1.4 Informació teòrica de la UP

Competències
Continguts Clau
Continguts Específics
Criteris generals d’avaluació
3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.

CC7. Esports col·lectius.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports col·lectius en situació de competició.

7-Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari.

4. Posar en practica els valors propis del esport en situació de competició


CC8. Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport.

Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport.
Resolució de conflictes i esport.
8-Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives.

Objectius d’aprenentatge
Competències
Continguts d’aprenentatge
Criteris d’avaluació específics
3.1 Reconèixer a nivell tècnic, tàctic i reglamentari l’esport del kin-ball.

3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.

3.1.1 Recerca del reglament i dels fonaments tàctics i tècnics del kin ball.

3.1.2  Interpretació dels continguts teòrics en la pràctica.
Respondre les preguntes del professor amb coherència sobre el joc i el seu reglament. Realitzar un kahoot per grups.
3.2 Practicar escalfaments i jocs adaptats al kin-ball.

3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.

3.2.1 Realització d’un escalfament específic de l’esport.

3.2.2 Desenvolupament d’activitats pràctiques.
Aplicar els coneixements tècnics i tàctics a les situacions de joc real.
4.1 Respectar les decisions dels àrbitres en la competició.

4. Posar en practica els valors propis del esport en situació de competició

4.1.1 Acceptació de les decisions arbitrals.
4.1.2 Prohibició de l’intent d’enganyar els col·legiats.
Controlar les protestes, reclamacions i gesticulacions i irrespectuoses cap a les decisions arbitrals.

4.2 Promoure el treball en equip a l’hora d’organitzar una activitat.

4. Posar en practica els valors propis del esport en situació de competició

4.2.1 Plantejament dels rols dins l’equip.
4.2.2 Predisposició a la cooperació amb els companys.
Respectar els rols de tots els components del grup.
4.3 Participar en els partits organitzats en forma de competició.
4. Posar en practica els valors propis del esport en situació de competició
4.3.1 Participació en els partits.
4.3.2 Interpretació i acceptació de la normativa establerta.
Participar de forma activa en els partits aplicant els coneixements tècnics, tàctics i normatius del kin-ball.SESSIONS

SEQUÈNCIA DIDÀCTICA

COMPETÈNCIA
OBJECTIUS D’APRENENTATGE
ACTIVITATS AVALUACIÓ
1
Activitat inicial
3
3.1
Respondre un kahoot per grups
2
Activitat desenvolupament
3
3.2

3
Activitat desenvolupament
3
3.2

4
Activitat desenvolupament
3
3.2

5
Activitat desenvolupament
4
4.2

6

          Activitat final
4
4.1 i 4.3
Cada alumne haurà d’omplir un full d’observació analitzant un Company durant la competició.
El professor omplirà una rubrica durant la competició.
7

          Activitat Final
4
4.1 i 4.3
Cada alumne haurà d’omplir un full d’observació analitzant un Company durant la competició.
El professor omplirà una rubrica durant la competició.
8

Activitat final
4
4.1 i 4.3
Cada alumne haurà d’omplir un full d’observació analitzant un Company durant la competició.
El professor omplirà una rubrica durant la competició.

1.5 Temportització


CRONOGRAMA SESSIONS UP KIN BALL
29 gener
30 gener
31 gener
01-feb
02-feb
05-feb
06-feb
07-feb
08-feb
09-feb

sessió 1

sessió 2

sessió 3
sessió 3
4t ESO A
4t ESO A
4t ESO A
4t ESO B
4t ESO B
4t ESO B


12-feb
13-feb
14-feb
15-feb
16-feb
19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
26-feb
sessió 4

sessió 5
sessió 5
sessió 6

sessió 7
sessió 7
sessió 8
4t ESO A
4t ESO A
4t ESO B
4t ESO A
4t ESO A
4t ESO B
4t ESO A
4t ESO B

4t ESO B

4t ESO B


UD DIMENSIÓ D’ESPORTS

Tastet d’esports.  

Cos teòric 1

Grup / Classe
Durada
Període
Curs escolar
Professor
22 Alumnes
8s de 60 min.
2n trimestre
2n d’ESO
Domènec Agular


Competències
Continguts Clau
Continguts Específics
Criteris generals d’avaluació
3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.
CC7. Esports col·lectius.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports col·lectius en situació de joc reduït.
9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs col·lectius.

4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició.
CC6. Esports d’adversari.
CC8. Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris bàsics dels esports d’adversari.

L’esportivitat com a valor per sobre de la consecució de resultats.

Els esports com a fenomen social i cultural.
8. Utilitzar els principals elements tècnics i tàctics d’un esport col·lectiu o d’adversari en situacions senzilles.

10. Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició.


Cos teòric 2
Objectius d’aprenentatge
Competències
Continguts d’aprenentatge
Criteris d’avaluació específics
3.1 Executar  correctament les estratègies i tàctiques específiques d’atac i defensa pròpies de l’handbol.

3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.

3.1.1 Introducció de l’handbol a través de jocs cooperatius com el joc de la torre, introduint diferents normes pròpies de l’handbol.

3.1.2 Ocupació  lògica  de l’espai de joc en fase defensiva i ofensiva.
Demostrar l’assoliment individual de la normativa de l’handbol a través de jocs i situacions globals en forma de tasca.
3.2. Realitzar diferents llançaments i recepcions propis de l’handbol en situacions d’atac i defensa.
3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.
3.2.1 Introducció de la normativa de l’handbol a través de jocs de persecució.
3.2.2 Utilització de diferents tècniques a l’hora del llançament.

Manifestar l’assoliment de les normes de l’handbol que s’han desenvolupat a la primera sessió, i utilitzar les diferents tècniques de llançaments explicats a la classe.  
3.3 Manifestar l’assoliment dels continguts i normes pròpies del beisbol.
3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.

3.3.1 Explicació de la normativa pròpia del beisbol a través de jocs.
3.3.2 Realització de situacions de competició pròpies d’aquest esport, en forma de diferents equips del grup/classe.
Demostrar l’assoliment individual de la normativa del beisbol a través de jocs. Mostrar una bona conducta durant els partits, ja que treballarem la competència social i ciutadana i farem que no hi hagi àrbitres.
4.1 Mostrar acceptació i respecte per les diferents situacions que es produeixen durant l’esport del rugby.
4. Posar en pràctica els valors propis del esport en situació de competició.
4.1.1 Explicació de la normativa pròpia de l’esport del rugby a través de jocs de persecució i contacte.
4.1.2  Introducció de situacions pròpies d’un partit de rugby en joc reduït.
Mostrar l’assoliment de la normativa del rugby, i saber controlar les emocions cap als companys de la classe i el professor.
4.2 Realitzar diferents jocs simulant la competició del rugby, seguint una progressió fins arribar a un partit real.

4. Posar en pràctica els valors propis del esport en situació de competició.

4.2.1 Organització de diferents equips per realitzar situacions de jocs reduïts, a més els alumnes han de fer una autogestió dels conflictes que poden aparèixer durant els jocs.
4.2.2 Organització de la competició de rugby.
Mostrar actitud i interès cap a la practica del partit de rugby.


PRÀCTIQUES ALUMNES U.VIC

BONES, Us faig arribar les unitats didàctiques aplicades pels alumnes de la Universitat de Vic en condició de pràctiques d'aquest curs....